Welkom bij vrije basisschool Millekemol!

Ziekte en afwezigheid

Meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen

 Is uw kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is steeds een medisch attest vereist. Dit attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheerspecialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist of de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo.

Als het enkel gaat om een consultatie, zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts, moet die zo veel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden.
Wanneer een bepaald chronisch ziektebeeld leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is (bijv. astma, migraine, diabetes ...), kan na samenspraak tussen school en CLB, één medisch attest dat het ziektebeeld bevestigt, volstaan.
Wanneer een afwezigheid om deze reden zich dan effectief voordoet, volstaat een attest van de ouders.

Tot en met die opeenvolgende kalenderdagen

Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk briefje kan evenwel slechts vier keer per schooljaar door de ouders ingevuld worden. Vanaf de vijfde keer is steeds een medisch attest vereist.

U verwittigt de school (bijv. telefonisch, via mail, ...) en bezorgt het attest zo vlug mogelijk.

U krijg dit briefje in het begin van het schooljaar mee. 

Medicatie op school

In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan school vragen om toe te zien bij het nemen van medicatie door het kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat. Dit vraagt u best bij de dokter of u maakt gebruik van dit attest. Wanneer een leerling ziek wordt op school, mag de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. De ouders of een andere opgegeven contactpersoon zullen verwittigd worden en er zal hen gevraagd worden de leerling op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken.

Tijdens meerdaagse uitstappen geldt een uitzonderlijke regeling die u meegedeeld wordt tijdens de info-avond.

© 2024 Millekemol - alle rechten voorbehouden