Welkom bij vrije basisschool Millekemol!

Schoolvisie

Wat vinden wij als school belangrijk?

Een school waar kinderen, leerkrachten en ouders zich thuis voelen.
Onze school wil een plek zijn waar iedereen, ouders, leerkrachten en kinderen zicht thuis voelen en hun plaats kennen. Daarom is het welbevinden van de kinderen belangrijk in de kleuterschool en die lijn trekken we door in de lagere school. Het zich goed voelen wordt samen met de zorgjuf opgevolgd en besproken op de verschillende oudercontacten.
 
Door de laagdrempeligheid hebben ouders ’s morgens en na schooltijd de kans om in dialoog te gaan met de leerkrachten. Zo kunnen ze vlot info over de kinderen uitwisselen: die ervaringen zijn belangrijk voor ons en voor de ouders..
 
Ouders engageren zich ook op allerlei manieren in Millekemol. In een goed draaiend oudercomité en helpersgroep plannen ze activiteiten en springen ze de school praktisch bij. Maar ook bij  niveaulezen, zwemmen, atelierwerking, vervoeren van kinderen,… bouwen de ouders mee aan de werking van onze school. Wij zijn hiervoor heel dankbaar, maar de leerkracht blijft de eindverantwoordelijke.
 
Mens sana in corpore sano
Gezond leven is in onze maatschappij niet altijd evident. In onze school zijn we ons hiervan bewust en proberen we  op verschillende manieren hieraan te werken.. 
 
In de kleuterschool gebruiken de kinderen gans de infrastructuur om voortdurend in beweging te zijn. Alle klassen, buiten de derde graad,  hebben tweemaal per week bewegingsopvoeding. De lagere school zwemt om de veertien dagen, de oudere kleuters enkele malen per jaar. Als sportactieve school nemen we deel aan een heleboel activiteiten, zowel tijdens als na de schooluren. Ook andere bewegingsinitiatieven worden gepromoot; in het kader van brede school wordt na schooltijd een sportaanbod gegeven.
 
Een werkgroep waakt over de (verkeers)veiligheid in en rond de school. We zijn al jaren 10op10-school door de consequente helm -en hesjesdracht en door het stimuleren van het fietsgebruik.
 
Snoep is tijdens de speeltijd op onze school niet toegelaten. We eten wel elke voormiddag fruit. Kinderen kunnen heel de dag door water drinken of nemen een eigen drinkbus met water mee. Heel wat milieuvriendelijke principes worden op onze school toegepast.
 
We willen kinderen zo stimuleren om zorgzaam om te gaan met de natuur, met het leefmilieu en met hun eigen gezondheid.
 
De lat hoog maar haalbaar
In onze kleuterschool mogen de kinderen op hun eigen tempo groeien. Deze positieve benadering      ( de nadruk leggen op wat men al wel kan) en het geloof in de talenten van elk kind doen het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid groeien. 
 
In de lagere school proberen we deze lijn door te trekken: hoge, realistische verwachtingen koesteren wil zeggen dat de lat niet voor iedereen even hoog mag liggen.  Geloven dat kinderen zelfstandig kunnen werken en veel van mekaar kunnen leren. Samen met de zorgjuf een klasaanbod realiseren waarbij elk kind zoveel mogelijk op z’n eigen talenten en mogelijkheden wordt aangesproken en gemotiveerd blijft.  Niet het vele is goed, maar het goede is veel.
 
Waarden en normen
In onze samenleving komt er heel wat op de kinderen af. Ze moeten veelvuldig keuzes maken en als school, als leerkracht willen hierbij een houvast zijn door een aantal waarden voor te leven. 
 
Door kinderen vaak te laten samenwerken over de klassen heen, ervaren de kinderen de verschillen tussen mensen en leren ze hiermee omgaan, hiervoor respect op te brengen. Ze leren zich inzetten voor mekaar, verantwoordelijkheid dragen,… o.a. door voorleesmomenten, atelierwerking, peterschap, gezelschapsspelen,… Duidelijke afspraken maken en nakomen zijn hierbij heel belangrijk.
 
Niet alleen respect voor mekaar, maar ook voor de natuur, voor materialen. Zowel in de klas als op de speelplaats zijn duidelijke regels die moeten nageleefd worden. Deze waarden worden regelmatig opgefrist en geactualiseerd in jaarthema’s, projecten,…
 
Een schooleigen christelijke identiteit: klik hier
 
© 2024 Millekemol - alle rechten voorbehouden